عکسی از پیک نیک رفتن محمدرضا شاه،اشرف پهلوی و ثریا بختیاری

دیدگاه ها