حسین قنبرزاده قهرمان بابلی کشتی فرنگی نوجوانان ایران به علت بیماری درگذشت.