یک داورمسلمان سنگالی پس از شنیدن صدای اذان بازی را متوقف کرد تا افطار کند. به گزارش فانیگما ، به نقل از ایسنا ، یک داور مسلمان سنگالی پس از شنیدن صدای اذان بازی را متوقف کرد تا افطار کند. در لیگ ...