پروردگارا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است! —————————————————— مث ِ اینه بری جلو آینه یکی‌ دیگرو ببینی‌ مشت بکوبی آینرو بشکنی بشینی‌ بدو بدو ...