دوست دختر نخست وزیر اسبق ایتالیا افشا کرده که می‌خواهد با وی ازدواج کند. به گزارش فانیگما به نقل از ایسنا: “فرانچسکا پاسکاله” ۲۸ ساله که در دروان نوجوانی عاشق سیلویو برلوسکنی ۷۷ ساله، نخست وزیر اسبق ...