طرد زنان در عادت ماهیانه از جمله سنت های عجیبی است که در برخی فرهنگ ها دیده می شود. تصویری که می بینید مربوط به زنی در نپال است که رویترز منتشر کرده است. در این بخش از نپال زنان در طی عادت ماهیانه حق ...