طاهره رحمان  اولین مسلمان محجبه است که موفق شده به عنوان مجری در شبکه تلویزیونی «WHBF» آمریکا کار کند طاهره رحمان اولین مجری محجبه در آمریکا   طاهره رحمان اولین مجری محجبه در آمریکا طاهره رحمان، ...