سلنا گومز در یکی از اهنگ هایش در مورد مردی که «۱۴۶۰ روز» است از زندگی اش خارج شده و پاک کردن خاطرات آن مرد می گوید   نگاهی به ترانه ها و زندگی عشقی سلنا گومز سلنا گومز خواننده ۲۶ ساله که ماه اکتبر ...