سوژه شدن عجیب یک زن شرکت کننده در برنامه تلویزیونی ترکیه زن شرکت کننده در یک مسابقه تلویزیونی, جواب این سوال که دیوار چین در کدام کشور قراردارد را نمیداست   دیوار چین در کدام کشور قرار دارد؟ یک شرکت ...