دوست دختر کریس رونالدو نِرِیدا گایاردو معشوقه سابق رونالدو به دفاع و حمایت از این بازیکن پرداخته است ابراز تعجب معشوقه سابق رونالدو از اتهام تجاوز پس از اتهام تجاوز از سوی کاترین مایورگا آمریکایی به ...