آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

بابک زنجانی
ب

بابک زنجانی

دولت مصمم است آیندهای روشن برای ملت با اقتصادی پویا و افزایش رفاه برای همه مردم رقم بزنیم.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه دولت و قوه قضاییه برای بررسی و پیگیری پروندههای فساد اقتصادی هماهنگ کار میکنند گفت: دولت مصمم است تا بسترهای فساد را ناامن کند و پروندههای متعددی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی در جریان است و شناساییهای خوبی در این زمینه داشتهایم.
وی از سوءاستفاده ۷۰ میلیارد تومانی یکی از بانکها خبر داد و گفت: این فساد مالی به تازگی کشف شده است.
پورمحمدی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: برای جمعآوری اموال بابک زنجانی هنوز موفقیتی کسب نکردیم.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال گردش آزاد اطلاعات هستیم، بیان داشت: در این طرح تمام قراردادها و معاملات دولتی از این به بعد افشا و اطلاعرسانی میشود و آییننامه اجرای طرح خودکنترلی تا یک ماه آینده ابلاغ میشود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه با همکاری قوا و همت مردم سعی میشود تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم، گفت: دولت مصمم است آیندهای روشن برای ملت با اقتصادی پویا و افزایش رفاه برای همه مردم رقم بزنیم.

منبع: مهر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.