چرا فردا؟ امروز!

داستانک
ب
داستانکداستانک

چرا فردا؟ امروز!

در فرودگاه به انتظار نشسته بودم تا پرواز دوستم به زمین بنشیند و او را به خانه برسانم. اما آن روز تجربه ای نصیبم شد. از آن تجربه  هایی که می تواند زندگی آدم را زیر و رو کند. آن تجربه درست در دو قدمی من اتفاق افتاد. توجهم به مردی  جلب شد که با دو ساک بزرگ به طرف من می آمد. نزدیک من، کمی آن طرف تر ایستاد تا با خانواده اش که به استقبلالش آمده بودند، احوالپرسی کند. مرد اول از همه ساک هایش را زمین گذاشت و بعد به پسر کوچکی که تقریبا شش ساله به نظر می رسید، نزدیکت تر شد. آنها با شوق وحرارتی بسیار همدیگر را در آغوش کشیدند سپس پدر در چشم های پسرش خیره شد و گفت:”دلم خیلی برات تنگ شده بود پسرم .”
پسر لبخندی زد و در پاسخ گفت :”من هم همین طور پدر .”
بعد مرد با پسر بزرگ خود مشغول گفت و گو شد .پسر، ده ساله به نظر میرسید . پدر با اشتیاق گفت :” ببین تو این مدت
که ندیدمت چقدر مرد شدی خیلی دوست دارم .” سپس دستی به صورت پسرش کشید و همدیگر را بغل کردند . کمی بعد نوبت به دختر کوچک خانواده رسید که در آغوش مادرش آرام به پدری که تازه از سقر بازگشته بود . نگاه می کرد . مرد با مهربانی به دختر کوچولو سلام کرد. او را در آغوش کشید و محکم به خودش چسباند . دختر هم سرش را روی شانه پدرش گذاشت . حالا دیگر نوبت به همسر مرد رسید . دست همسرش را در دست گرفت . زن و مرد در چشم های هم خیره شدند و لبخندی طولانی به هم زدند . رفتار آنها مرا به یاد تازه عروس و دامادها انداخته بود . نتوانستم بیشتر از این طاقت بیاورم . بی اختیار پرسیدم ” چند ساله با هم ازدواج کردین؟”
مرد جواب داد :”۱۴ساله ”
پرسیدم ” چند وقته که از هم دورین ؟”
مرد لبخندی زدT به همسرش نگاه کرد و جواب داد :”دو روز کامل! ”
تعجب کرده بودم چون رفتار آنها نشان می داد هفته ها شاید هم ماه هاست که همدیگر را ندیده اند و از هم دورند فقط توانستم بگویم : ” امیدوارم زندگی مشترک من و همسرم هم بعد از ۱۴ سال همین قدر پرشور و هیجان بمونه .” مرد مستقیم در چشمانم نگاه کرد و پاسخی داد که زندگی ام را تغییر داد . اوگفت :”دوست من امیدوار نباش . از همین حالا تصمیم بگیر!”

م- نیک پور / گردآوری شده توسط فانیگما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *