عکس: درست انتخاب کنید …

درست انتخاب کنید!
ب
لاپلاس: رومان ساخوویچ سری جدید عکس هایش را با عنوان انتخاب مسیر زندگی منتشر کرده است. در این سری از عکس های وی، چهره تعدادی از جوان ها به دو قسمت تقسیم شده. یک طرف آن، شخص را در حالتی نشان می دهد که مسیر زندگیش را بدرستی انتخاب نکرده و به عبارتی به بیراهه رفته است و شاید به سمت دود و یا مواد مخدر کشیده شده و طرف دیگر، همان شخص است ظاهرا همانطور که باید باشد و شاید موفقیت هایی که کسب کرده. هدف او درنمایش این عکس ها، نشان دادن فاصله بسیار کم بین انتخاب های درست و اشتباه انسان ها است. بطوریکه یک انتخاب تا چه حد میتواند در زندگی وی تاثیر بگذارد.

 

درست انتخاب کنید!
درست انتخاب کنید!

درست انتخاب کنید!

درست انتخاب کنید!

درست انتخاب کنید!

درست انتخاب کنید!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.