مصرف این گوشت لذیذ در دوران بارداری الزامی است

ب

فانیگما :مصرف انواع گوشت برای مادران باردار توصیه می‌شود اما اگر مادران باردار برخی گوشت‌ها را مصرف کنند حتی می‌توانند از کم خونی دوران بارداری نجات یابند.

امیر سلطانی متخصص تغذیه در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: گوشت بوقلمون ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A اﺳت، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣصرف ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﺎردار، مبتلایان ﺑﻪ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ و افسردگی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
وی افزود: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ املاحی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻣﺲ، آﻫﻦ، روی، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و همچنین اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ مبتلا به افسردگی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣصرف ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬرا و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد.
وی اذعان داشت: ﻣﺒﺘلایان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﻧﻘﺮس ﺑﺎﯾﺪ در ﻣصرف اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 و مصرف بیش از حد این گوشت ممکن است خطراتی را هم در بر داشته باشد پس توصیه می‌گردد کمی محتاطانه‌تر از این گوشت بسیار مقوی استفاده گردد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.