دسته: ضرب المثلRSS
بابات هم همین زبان درازی ها را داشت !
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بابات هم همین زبان درازی ها را داشت !

بابات هم همین زبان درازی ها را داشت , درباره ی آدم زورگو و فریبکاری که برای رسیدن به مقصود ناحق خودش بهانه تراشی کند. بابات هم همین زبان درازی ها را داشت بابات هم همین زبان درازی ها را داشت , که مجبور شدم بخورمش یکی بود، یکی نبود. گرگ گرسنه ای بود که…..