آرین طباطبایی دختر سید جواد طباطبایی + همسرش

آرین طباطبایی دختر سید جواد طباطبایی + همسرش

آرین طباطبایی دختر سید جواد طباطبایی کیست؟ آرین طباطبایی متولد سال دهه پنجاه و دانش‌آموخته کینگز کالج لندن و فرزند سید جواد طباطبایی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه فلسفه، ...