57364262-1

میدل ایست آی: ایران قدرتمندترین بازیگر در عراق است

یک پایگاه تحلیلی با تاکید بر اینکه روابط میان ایران و عراق بسیار پیچیده و محکم است نوشت: هر کس که تصور می کند می تواند از بیرون روابط پیچیده میان ایران و شیعیان عراق را تحت تاثیر قرار دهد قطعا رد یک جهان خیالی زندگی می‌کند.

فاقد تصویر شاخص

خرابی چون از حد بگذرد، آباد می‌گردد

این مثل مصرع دوم این بیت از فرخی یزدی است که میان ایرانیان مدام بازتکرار می‌شود اما کسی می‌تواند مثالی بزند که یک مجموعه بعد از این که خرابی‌اش از حد گذشت، خود به خود آباد شد؟