563734

بازگشت قاتل بابک خرمدین به صحنه جرم

بازگشت قاتل بابک خرمدین به صحنه جرم اکبر خرمدین و همسرش صبح دیروز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه امسال بازسازی صحنه قتل بابک خرمدین را در حالی که تیم جنایی پلیس ...
اکبر خرمدین

آشنایان اکبر خرمدین ؛ اکبر از آدم های بیکار و بی ادب متنفر بود

نزدیکان اکبر خرمدین ، پدر بابک خرمدین از جنایتی که این مرد مرتکب شده ، شوکه و ناراحت هستند. بدون شک قتل بابک خرمدین توسط پدرش و با همکاری مادر ...