آیا ریحانه پارسا یک ایندیگو است ؟

ایندیگو چیست + آیا ریحانه پارسا یک ایندیگو است ؟

ماجرای ایندیگو بودن ریحانه پارسا ! ایندیگو کودکان نیلی ، بلورین ، طبق یک مفهوم شبه علمی از عصر مدرن ، کودکانی هستند که تصور می شود دارای صفات یا ...