سلطان خیار هم کشف و دستگیر شد !

سلطان خیار هم کشف و دستگیر شد !

اگر کارها به روال سال‌های گذشته پیش برود، به‌زودی کسی نیز به عنوان «سلطان خیار» به جامعه معرفی خواهد شد تا پایان موقتی باشد بر بحران پیش‌آمده! رویه‌ای که درباره ...