۵۱۲۶۱۲۶۱

قطع برنامه به دلیل سرفه های آشپز در برنامه زنده ! /فیلم

سرفه های بیش از حد و مداوم سرآشپز برنامه "به خانه بر می گردیم" پخش این برنامه را قطع کرد.