اینجا زنان از ترس تاریکی بیرون نمی آیند !

اینجا زنان از ترس تاریکی بیرون نمی آیند !

 شهرداری از بسیاری از ساکنان عوارض دریافت می کند ، اما خدمات شهری در این منطقه به مردم آن ارائه نمی شود ، گویا این شهر قبل از این مجموعه ...