سرطان تیروئید

میزان شیوع سرطان تیروئید در ایران

میزان شیوع سرطان تیروئید در ایران مهر: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ارتباط با میزان شیوع سرطان های تیروئید در زنان و مردان، توضیحاتی ارائه داد. حسین دلشاد، ...