حکیم ابوالقاسم فردوسی

یادگارهای هزار ساله دختر فردوسی در خراسان

حکیم ابوالقاسم فردوسی چنان بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ این سرزمین است که کمتر پیش می آید که ما در مورد زندگی شخصی وی صحبت کنیم و داستانی در مورد ...