index

هلیا دختر قمه کش اصفهانی کیست ( فیلم)

هلیا دختر قمه کش اصفهانی کیست؟ با شناسایی دختران نوجوانی که در پارکی در اصفهان با هم درگیر شده و یکی از آنها اقدام به قمه کشی کرده بود معلوم ...