سحر خدایاری کیست + علت خود سوزی

سحر خدایاری کیست + ماجرای خود سوزی

سحر خدایاری دختر هوادار استقلال که به دختر آبی معروف است این دختر جوان در مقابل دادگاه خودسوزی کرده بود به دلیل ۹۰ درصد سوختگی در بیمارستان بستری شد و ...