قاتل رستم کیست + عکس

قاتل رستم کیست + عکس

قاتل رستم کیست؟ شغاد نام برادر ناتنی رستم از مادری برده بود و باعث کشته شدن وی و برادرش زواره و رخش شد. او چاهی را در شکارگاه حفر کرد ...