اندازه گیری میزان آلودگی رادیواکتیو با مارها !

اندازه گیری میزان آلودگی رادیواکتیو با مارها !

ده سال پس از فاجعه فوکوشیما ، دانشمندان کشف کردند که می توان از مارهای موش خوار برای اندازه گیری میزان آلودگی رادیواکتیو در منطقه استفاده کرد. در سال 2011 ...