محلول چیست + انواع محلول

محلول چیست + انواع محلول

محلول چیست در شیمی ، محلول ترکیبی همگن از دو یا چند ماده است. در حل شدن ماده در ماده دیگر ، یک ماده را محلول یا ماده دیگر را ...