۵۴۶۴۵۴

بزرگترین گاف مدیریتی در پرسـپولیس

جعفر سمیعی مدیرعامل پرسپولیسی ها  تا به امروز عملکرد مثبتی در این تیم داشته، اما یک اتفاق ممکن است این عملکرد را کاملا زیر سوال ببرد. خبرورزشی: دیروز خبری به ...