نوستراداموس

پیشگویی های نوستراداموس در سال ۲۰۲۱ چیست ؟

پیشگویی های نوستراداموس  به گزارش مترو ، نوستراداموس ، منجم و پیشگوی معروف مشهور قرن شانزدهم فرانسوی که وقایع مهمی مانند جنگ جهانی دوم و ترور جان اف کندی رئیس ...