چند ضلعی محدب چیست + عکس

چند ضلعی محدب چیست + عکس

چند ضلعی محدب چند ضلعی محدب چند ضلعی است که در آن از هر دو نقطه مورد نظر یک قطعه خط را به هم متصل می کنیم ، آن خط ...